HÍREK
 KÖNYVEK
 MEDICUS ANONYMUS
 SZERZŐK
 TÁRLAT
 LINKEK
 E-MAIL AZ
 ANONYMUSNAK
 Bejelentkezés

  « Felhasználó

  « Jelszó

 
 Regisztráció
 Keresés

 

 
Horváth Györgyi
A hiányzó B

Sorozat: Belépő
Kiadó: Anonymus
Kiadás éve: 2005
Méret: 202x134mm
Oldalszám: 146 oldal
ISBN: 963 7966 97 8
ISSN: 963 7966 97 8
Ár: 2200 Ft
Kategória: Irodalomtudomány


Ismertető:
A három fejezetre osztott kötet irodalomelméleti és irodalomtörténeti tanulmányokat és kritikákat tartalmaz, melyek közül az irodalmi szövegeket elemző tanulmányok időben átfogják a huszadik századi magyar irodalmat Babits Mihálytól Weöres Sándoron át egészen Esterházy Péterig és a kortárs magyar prózáig, az irodalomelméleti szövegek pedig a jelenkor értelmezői nyelveinek (elsősorban a francia posztstrukturalizmusnak, a dekonstrukciónak és kritikusaiknak, valamint a feminista megközelítéseknek) a vizsgálatára, irodalom- és hagyományszemléletüknek a problematizálására irányulnak.
Az irodalmi nyelvhasználat kommunikatív és poétikai jellegét egyaránt elismerő – elsősorban Paul Ricoeur-i alapokon építkező – olvasásretorikai szempont érvényesítése végigvonul a köteten, és ennek segítségével válik arra képessé, hogy olyan értelmezői nyelvekkel dialogizáljon, melyek éppen az irodalmi nyelvhasználat valóságvonatkozásának és érvényességigénye mikéntjének a kérdésében térnek el igen radikálisan egymástól.
A második fejezet kortárs magyar irodalmi művekről készített elemző-értékelő tanulmányokat gyűjt egybe: Kukorelly Endre, Pályi András, Szijj Ferenc, Bódis Kriszta, Ficsku Pál, Vörös István, Latzkovits Miklós és Müllner András egy-egy művének elemzéseit olvashatjuk. Ezek hol a művek hangsúlyozottan önreferenciális és irodalmi jellegét relativálni és kontextualizálni igyekvő olvasatok (Kukorelly- és Latzkovits-elemzés), hol a társadalmi mondanivalónak az irodalmi megformáltságra és az esztétikai élvezetre való ráutaltságát hangsúlyozó értelmezések (Szijj Ferenc-, és Bódis Kriszta-elemzés), hol pedig a kortárs magyar értelmezői nyelvek és prózakritikai normák tesztelésére alkalmas szövegekként (Ficsku Pál- és Pályi András-olvasat) mutatják be értelmezésük tárgyát, mintegy jelezve, hogy az elméleti fejezetben kifejtést nyert problematika a mai magyar irodalomban is meghatározó szerepű.
A harmadik fejezet olyan olvasatokat vizsgál, melyek a tárgyukat nem irodalmi, hanem az értelmezők korabeli kulturális-politikai viszonyok motiválta szempontok alapján közelítik meg. Ilyen Babits Mihály halálának „olvasása” a Babits Emlékkönyvben, ahol a tragikus esemény szimbolikus érvényre tesz szert mint a korszak politikai és értékrendbeli változásainak, viszonyainak a jelölője – a szerző itt aprólékosan elemzi mindazon retorikai műveleteket, melyek révén Babits harca a rákkal test és lélek, humanisztikus szubjektum és dezintegráció, felvilágosodás és fasizmus ellentétpárjaiként konstituálódik. Itt kapott helyet az irodalmi művek retorikai-formai megformáltságára és öntudatos textualizmusára figyelmetlen, Esterházyt és Weörest a nyolcvanas‑kilencvenes években kritizáló magyar feminista olvasatoknak a kritikája is; a legutolsó írás pedig arra mutat rá Gács Anna könyvét elemezve, hogy Gács értelmezői nyelvét és elméleti következtetéseit milyen nagy mértékben formálja a feminista irodalomtudomány hazai el-nem-ismertsége, autoritáshiánya.

Tartalomjegyzék:
Egymást olvasók
Nancy Fraser és Linda J. Nicholson posztmodern feminizmusa - 8
Irodalom, fikció, nem komoly beszéd: azonosak-e? Jürgen Habermas irodalomszemlélete - 27
Hiány, töredékesség avagy következetlenség? Paul de Man Mallarmé-olvasata - 40
A hiányzó B
Kukorelly Endre: TündérVölgy, avagy az emberi szív rejtelmeiről - 54
Kisiklott életek áriái. Szijj Ferenc: A hurok belseje - 61
Az angyal magánya, avagy feljegyzések a Kopt-Platón barlangból. Latzkovits Miklós: Hogyan tanultam meg koptul? - 64
Mindig felfeslik valahol. Vörös István: A kéz öt ujja - 71
Alamuszi testcselpuszi. Ficsku Pál: Matatás a végeken. Vigyázat, dzsalok! - 77
Bekattannék, mint az Édes Anna…” Bódis Kriszta: Kemény vaj - 83
„…üdvözletem küldöm Kőrösről: Jacques”. Müllner András: Kőrösi Csoma Sándor - 86
Irodalmi kül- és belpolitika
Tapasztalás, hitelesség, referencialitás. A Psychét és a Csokonai Lilit ért kritikákról - 94
A költő beteg. A beteg test (irodalom)politikai szemantikája a Babits Emlékkönyvben - 107
Miért elég, és miért nem. Feminista irodalomtudomány Magyarországon. Gács Anna: Miért nem elég nekünk a könyv? - 114
Ha könyvet akar rendelni, azt megteheti az E-mail az Anonymusnak menüpontra kattintva. A kiadó a kért könyvet postán juttatja el, s a csomagban természetesen áfás számlát is küld.
© 2006-2007. Anonymus Kiadó. Minden jog fenntarva!